تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

writing script is like walking through unknown road... you need a ray of light  to guidance, it's  just require dramatic of your protagonist and antagonist !

Anahita Mostajeranموضوع مطلب :