تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

Don't escape your hero by a stupid protagonist or only a chance .let it think more and find a way even by mistake !

"Anahita Mostajeran " 

 موضوع مطلب :