تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 
"The most important ten minutes of the script are the first. The most important ten minutes of the movie are the last."

~Dean Devlin
Producer of Independence Day

 


موضوع مطلب :