تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

 
"All good writing is swimming under water and holding your breath."

— F. Scott Fitzgerald

نویسندگان خوب،مثل شناگری در زیر آب، نفس شما را در سینه حبس می کنند!موضوع مطلب :