تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

وظیفه ی فیلمنامه نویس این است که با هر روشی که می تواند ، کاری کند خواننده مرتب ورق بزند و به صفحه ی بعدی برود ، بدون اینکه احساس گیجی ، سردرگمی و با تحمیق به او القاء شود !
موضوع مطلب :