تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

don't remember your characters saying jok and doing funny not you. let them do their best not your set-pieces 


در فیلمنامه ی کمدی ، این شما نیستید که جُک  یا طنز ، تعریف می کنید بلکه شخصیت های فیلمنامه اینکار را می کنند . پس بگذارید " آنها " این کار را به بهترین نحو انجام دهند،  نه سکانس بندی فیلمنامه ی شما . 

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :