تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

Shakespeare wrote in Hamlet 

 Brevity is the soul of wit

شکسپیر در هملت می گوید :

کم گویی، روح ِ طنز است !موضوع مطلب :