تکنیک های فیلمنامه نویسی - Scriptwriting Styles

نکاتی کوتاه در نوشتن فیلمنامه های بلند. آناهیتا مستاجران

مثل وقتیکه  شخصیت انسانها بر اثر گذر زمان، بافت و شکل خاص تری به خود میگیرد ، فیلمنامه نیز در بازنویسی های متعدد است که دارای شخصیت های کامل تر ،  چند بُعدی تر و  زنده تری می شود !

( آناهیتا مستاجران )موضوع مطلب :